Wyróżnienia i nagrody infolinia: 61 415 27 51 info@abcgps.pl zaloguj się koszyk (0)

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://www.abcgps.pl/

Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną http://www.abcgps.pl/ jest Michał Dyszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michał Dyszkiewicz GPS DATA z siedzibą przy ul. Obornickiej 309, 60-689 Poznań, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 9721063018, REGON: 301553944, e-mail: info@abcgps.pl, telefon: 614152751 bądź 61674 70 49, zwany dalej jako „Sprzedawca” bądź „Sprzedający”.

Sprzedający prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej skierowanej do klienta indywidualnego i hurtowej skierowanej do klienta firmowego.

§1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Użytkownik/Klient - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący) lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi „Moje konto” (Użytkownik) oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem drogi elektronicznej.

2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Moje konto/Konto Użytkownika – indywidualny panel dla każdego Użytkownika uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi dla Klientów, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów.

4. Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej http://www.abcgps.pl/ służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.

5. Dane kontaktowe oznaczają:

a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy.
Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

b) w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://www.abcgps.pl/

7. Sklep Internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.abcgps.pl/ za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

8. Towar/ Produkt - rzeczy, które są sprzedawane w sklepie i mogą być przedmiotem zamówienia przez Klienta.

9. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienione
w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://www.abcgps.pl/informacyjna-4.html

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

12. Informacja handlowa– informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania sprzedawanych towarów i usług w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.

 

§2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem http://www.abcgps.pl/ oraz określa zasady iwarunki świadczenia nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, wtym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, atakże do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, akorzystanie znich może następować wyłącznie wsposób określony izgodny zRegulaminem.

3. Regulamin określa w szczególności:

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;

b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

c. zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych
w ramach Sklepu;

d. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient,

e. tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu http://www.abcgps.pl/ oraz pobrać go
i sporządzić jego wydruk.

5. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym
i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail,
jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia zawarcia umowy do przesyłki zawierającej zamówione towary, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę VAT.

6. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się
z udostępnionymi na stronie Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


§3

Wymagania techniczne oraz Pliki cookie

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Sprzedawcy Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:

a) dostępem do Internetu;

b) poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;

c) czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

2. e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania,
w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze oraz Safari.

3. Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi „Moje konto” oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.

4. Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.

5. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

  §4

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest GPS Data Michał Dyszkiewicz z siedzibą przy ul. Obornickiej 309 w Poznaniu. 

2. Po wysłaniu towaru przez Sklep, w ramach realizacji Umowy z Kupującym, Sklep jest upoważniony wysłać Kupującemu na adres jego poczty elektronicznej zaproszenie do uzupełnienia ankiety   w portalu Opineo oraz Zaufane Opinie Ceneo,  służącej zbadaniu opinii o zrealizowanej transakcji. Kupujący może lecz nie musi uzupełniać wspomnianą ankietę.   

3. Sklep stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowychSzczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności 

§5

Rejestracja w e-Sklepie i założenie Konta Użytkownika

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w sekcji „Zaloguj się”.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia wSklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu iprzesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się wformularzu rejestracyjnym.

4. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

5. Aby dokonać rejestracji należy wybrać polecenie „Zarejestruj się”, podać dane kontaktowe, wskazać swój e-mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia i realizacji usługi „Moje konto” oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.

6. Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.

7. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia.

8. Usługa „Moje konto” jest świadczona od czasu aktywacji konta.

9. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu. Wyboru hasła dokonuje Użytkownik.

10. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto”
ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać e-mail na adres Sprzedawcy z żądaniem jego usunięcia.

11. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

12. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w ustawieniach konta.


§6

Składanie Zamówień

1. W sklepie internetowym znajdującym się pod adresem http://www.abcgps.pl zakupy mogą zarówno Klienci zarejestrowani i posiadający konto w serwisie a także Klienci niezarejestrowani, którzy wypełniają krótki formularz adresowy dostępny podczas składania zamówienia.

2. Klienci mogą również dokonać zamówienia towarów poprzez pocztę elektroniczną wysłaną na adres e-mail: info@abcgps.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 614-152-751 bądź 61674 70 49.

3. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.

4. Przed zawarciem umowy Kupujący może sprawdzić dostępność wybranych produktów. Informacja o dostępności znajduje się przy opisie każdego produktu.

5. Kupujący ma możliwość przed dokonaniem zakupu zapoznania się z udostępnionymi na stronie sklepu fotografiami towarów oraz umieszczonymi obok nich opisami.

6. Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia „dodaj do koszyka” a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru.

7. Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów (polecenie „kontynuuj zakupy”) by dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar (polecenie „usuń”) albo otworzyć panel płatność i dostawa (polecenie „dalej”) gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty.

8. Po kliknięciu „dalej” Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji.

9. Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.

10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

11. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zwarcie umowy sprzedaży.

12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru przez Klienta.

13. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta zostanie wysłane elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia wraz z podsumowaniem.

14. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

b. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

c. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy(m.in. płatności i dostawy);

d. formę dostawy

e. sposób płatności;

f. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu14 dni;

g. informację o prawie do rękojmi;

15. Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcia zamówienia do realizacji (zmiana statusu zamówienia na "w realizacji"), o czym Klient jest informowany wiadomością e-mail.

16. Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia przez Sklep dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).

17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

18. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez Koszyk 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu.

§7

Telesprzedaż i sprzedaż przy wykorzystaniu e-maila

1. Klient może złożyć zamówienie telefonicznie za pośrednictwem infolinii, czynnej w dni robocze w godzinach 10:00-18:00,

2. Warunkiem dokonania sprzedaży towarów za pośrednictwem telefonu jest przedstawienie Konsumentowi informacji o cenie towarów, którymi zainteresowany jest Konsument, weryfikacji ich dostępności, poinformowaniu o podstawowych skutkach prawnych zawarcia umowy.

3. Sprzedawca wskazuje wysokość kosztów dostarczenia zamawianych Towarów, zgodnie
z cennikiem usług transportowych obowiązującym u Sprzedawcy, w oparciu o adres wskazany przez Konsumenta.

4. Sprzedawca weryfikuje kompletność złożonego przez Konsumenta zamówienia, wypowiadając następującą kwestię: „Potwierdzam złożenie zamówienia na Towary oferowane przez Sprzedawcę oraz na ich dostawę pod wskazany przez Konsumenta adres”. Sprzedawca podaje łączną cenę towarów i koszt ich dostawy.

5. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi treść proponowanej umowy na papierze lub mailowo, przed zawarciem umowy.

6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. wybranej metody płatności,

d. wybranego sposobu dostawy.

7. Konsument potwierdza zamówienie i ma możliwość zgłoszenia swoich uwag do Zamówienia bądź rezygnuje z jego realizacji. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń lub uzupełnienia zamówienia, należy powtórzyć etap weryfikacji kompletności złożonego zamówienia.

8. Sprzedawca informuje Konsumenta, że potwierdzenie zawarcia umowy (Faktura VAT, lub paragon) zostanie mu doręczone wraz z zamówionym towarem lub zrealizowaną usługą.

9. Sprzedawca informuje o dostępnych sposobach płatności i uzgadnia z Konsumentem dogodny dla niego sposób płatności.

10. Zamówienie może również zostać złożone poprzez e-mail, tym celu należy przesłać wiadomość na adres email Sprzedawcy.

11. W treści wiadomości należy wpisać nazwę towaru, dane zamawiającego, formę przesyłki oraz adres dostawy.

12. W wiadomości zwrotnej, Klient otrzyma szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, w tym dotyczące zamówionego towaru, kosztów przesyłki oraz sposobów dostawy. Złożenie zamówienia nastąpi przez przesłania maila potwierdzającego warunki zamówienia.

13. Konsument potwierdza zamówienie i ma możliwość zgłoszenia swoich uwag do Zamówienia bądź rezygnuje z jego realizacji.

§8

Ceny i metody płatności

1. Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest zawsze przedstawiana w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

4. Klient ma możliwość wyboru następujących metody płatności:

a. przedpłaty za pomocą przelewu na konto bankowe Sprzedawcy, bank Multibank nr rachunku: 60 1140 2017 0000 4702 1209 4837;

b. płatność przy odbiorze (należność płatna kurierowi). Opłata za tą formę płatności wynosi 10zł.

c. Raty w systemie Żagiel (informacje na temat sposobu zakupu na raty dostępne są w zakładce

https://www.zagiel.com.pl/redirect?s=1);

d. Płatność kartą kredytową, lub szybkim przelewem (w płatności pośredniczy serwis Platnosci.pl). Opłata za tę formę płatności wynosi 1,52% wartości zamówienia.

5. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę oterminie wjakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie wwysokości wynikającej zzawartej Umowy sprzedaży.

6. W wypadku bezskutecznego upływu terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca może przesłać Klientowi oświadczenie oodstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§9

Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

1. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

3. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie sklepu sprzedawcy pod adresem http://www.abcgps.pl/informacyjna-4.html

4. W określonych przypadkach opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona
w całości lub częściowo na Sprzedawcę.

5. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie Towaru za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres Klienta.

6. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację oliczbie dni roboczych potrzebnych do Dostawy irealizacji zamówienia.

7. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

8. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym
w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany
o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony
z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

b. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

9. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
do momentu, w którym Konsument go otrzyma.

10. Z chwilą odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

11. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.

§10

Gwarancje

1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

3. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Konsumentowi od Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

4. Na wybrane produkty Garmin z naszej oferty obowiązuje gwarancja udzielana przez GPS Data. Warunki tej gwarancji określa dokument: Dodatkowa gwarancja

 

§11

Rękojmia

1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności: wróć do góry

Strona korzysta z plików Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Zasady ich wykorzystania są opisane w naszym regulaminie. W każdej chwili możesz wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce.

OK, zamknij